Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σελίδα 1 / 29 : >>>
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα»
Ενημέρωση: 25-04-2017 15:20 | Προβολές: 1027
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα στην τακτοποίηση του οικοπέδου ΕΑΣΚ, ιδιοκτησίας του, στη θέση Παλλάδα, ώστε αυτό να καταστεί οικοδομήσιμο, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων
Ενημέρωση: 12-04-2017 16:47 | Προβολές: 1109
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης) αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 21-4- 2017 και ώρα 15:00.
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Ενημέρωση: 10-04-2017 14:12 | Προβολές: 1523
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου" για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων
Ενημέρωση: 31-03-2017 15:41 | Προβολές: 1085
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 4 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων
Ενημέρωση: 08-03-2017 12:18 | Προβολές: 2190
Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου – Παράταση Αιτήσεων   Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (Ionio-Student-Innovation) διοργανώνεται για πρώτη χρονιά φέτος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το (...)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4
Ενημέρωση: 24-02-2017 13:39 | Προβολές: 1774
Πρόσκληση που αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 σε δεσμίδες των 500 φύλλων και συσκευασμένο σε κούτες των πέντε δεσμίδων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το έτος 2017.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας»
Ενημέρωση: 09-02-2017 13:44 | Προβολές: 1989
Προκηρύσσουµε μία (1) θέση Καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας». Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ την υποψηφιότητά τους, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»: Παράταση αιτήσεων έως 10/2/17
Ενημέρωση: 31-01-2017 13:27 | Προβολές: 5317
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2016 – 2018.
ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος”
Ενημέρωση: 20-01-2017 15:02 | Προβολές: 1665
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 18/01/2017 6η συνεδρίασή της αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Περιγραφή έργου: Διδασκαλία δέκα διαλέξεων του μαθήματος “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος” για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του Τμήματος. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο μέχρι και τις 8/2/2017 και ώρα 14:00 στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.»
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:12 | Προβολές: 1393
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.», που αφορά το βάψιμο των εσωτερικών τοίχων και εσωτερικών θυρών του κτιρίου και σποραδικά επιχρίσματα, με χρήση ικριωμάτων, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και το βάψιμο των δύο αίθριων του κτιρίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Τετάρτη 01/02/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κήπων Ι.Π.
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:09 | Προβολές: 1320
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ έχοντας υπ’ όψη την από 23-12-2016 Απόφαση της Συγκλήτου η οποία εγκρίνει την ανάθεση εργασιών: «Επισκευών και συντηρήσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου και συντήρησης των κήπων του Ιονίου Πανεπιστημίου» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με τα απαιτούμενα προσόντα, να καταθέσει, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τετάρτη 1-02-2017 και ώρα 14:30 κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΤΤΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα µε το Π.∆. 407/80
Ενημέρωση: 12-01-2017 13:48 | Προβολές: 1631
Το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστηµόνων αναγνωρισµένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής εµπειρίας, για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου. Γνωστικό αντικείμενο: «∆ιδακτική της Τέχνης και ∆ηµιουργικές Τεχνολογίες». Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µέχρι και την Παρασκευή 27-01-2017 να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
Ενημέρωση: 07-12-2016 15:54 | Προβολές: 1780
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ) ότι εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ.
ΤΔΔΣ Erasmus 2017-18: Προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών για σπουδές
Ενημέρωση: 02-12-2016 17:14 | Προβολές: 2983
Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία Erasmus για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση. Προθεσμία υποβολών αρχικών αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου 2016.
ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»
Ενημέρωση: 02-12-2016 12:25 | Προβολές: 1845
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία».
Στελέχωση προσωρινής Γ.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 01-12-2016 11:08 | Προβολές: 1352
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της προσωρινής Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) Ο Πρύτανης (...)
Διαγωνισμός για «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας»
Ενημέρωση: 30-11-2016 15:09 | Προβολές: 1385
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες χρωματισμού των όψεων της Ιονίου Ακαδημίας όπου στεγάζεται η Πρυτανεία του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας». Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π.
Ενημέρωση: 28-11-2016 15:00 | Προβολές: 1390
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π., προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ενημέρωση: 22-11-2016 11:02 | Προβολές: 1385
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα, του έργου της στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-11-2016 και ώρα 15:00.
ΤΤΗΕ: Προκήρυξη πλήρωσης (1) θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικό Φιλμ και Εικαστική Δράση στο Χώρο» [Ορθή Επανάληψη 21/11/16]
Ενημέρωση: 21-11-2016 11:57 | Προβολές: 2159
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικό Φιλμ και Εικαστική Δράση στο Χώρο».
Σελίδα 1 / 29 : >>>