Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σελίδα 1 / 28 : >>>
ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος”
Ενημέρωση: 20-01-2017 15:02 | Προβολές: 1219
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 18/01/2017 6η συνεδρίασή της αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Περιγραφή έργου: Διδασκαλία δέκα διαλέξεων του μαθήματος “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος” για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του Τμήματος. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο μέχρι και τις 8/2/2017 και ώρα 14:00 στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.»
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:12 | Προβολές: 1091
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.», που αφορά το βάψιμο των εσωτερικών τοίχων και εσωτερικών θυρών του κτιρίου και σποραδικά επιχρίσματα, με χρήση ικριωμάτων, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και το βάψιμο των δύο αίθριων του κτιρίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Τετάρτη 01/02/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κήπων Ι.Π.
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:09 | Προβολές: 1069
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ έχοντας υπ’ όψη την από 23-12-2016 Απόφαση της Συγκλήτου η οποία εγκρίνει την ανάθεση εργασιών: «Επισκευών και συντηρήσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου και συντήρησης των κήπων του Ιονίου Πανεπιστημίου» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με τα απαιτούμενα προσόντα, να καταθέσει, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τετάρτη 1-02-2017 και ώρα 14:30 κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΤΤΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα µε το Π.∆. 407/80
Ενημέρωση: 12-01-2017 13:48 | Προβολές: 1356
Το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστηµόνων αναγνωρισµένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής εµπειρίας, για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου. Γνωστικό αντικείμενο: «∆ιδακτική της Τέχνης και ∆ηµιουργικές Τεχνολογίες». Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µέχρι και την Παρασκευή 27-01-2017 να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΤΔΔΣ Erasmus 2017-18: Προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών για σπουδές
Ενημέρωση: 02-12-2016 17:14 | Προβολές: 2527
Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία Erasmus για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση. Προθεσμία υποβολών αρχικών αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου 2016.
ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»
Ενημέρωση: 02-12-2016 12:25 | Προβολές: 1622
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία».
Στελέχωση προσωρινής Γ.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 01-12-2016 11:08 | Προβολές: 1242
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της προσωρινής Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) Ο Πρύτανης (...)
Διαγωνισμός για «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας»
Ενημέρωση: 30-11-2016 15:09 | Προβολές: 1286
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες χρωματισμού των όψεων της Ιονίου Ακαδημίας όπου στεγάζεται η Πρυτανεία του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας». Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π.
Ενημέρωση: 28-11-2016 15:00 | Προβολές: 1269
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π., προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ενημέρωση: 22-11-2016 11:02 | Προβολές: 1266
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα, του έργου της στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-11-2016 και ώρα 15:00.
ΤΤΗΕ: Προκήρυξη πλήρωσης (1) θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικό Φιλμ και Εικαστική Δράση στο Χώρο» [Ορθή Επανάληψη 21/11/16]
Ενημέρωση: 21-11-2016 11:57 | Προβολές: 2004
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικό Φιλμ και Εικαστική Δράση στο Χώρο».
Παράταση Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη φύλαξη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ενημέρωση: 16-11-2016 16:16 | Προβολές: 1459
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων ) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, συνολικού προϋπολογισμού 145.000,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Π. - Προσθήκη διευκρινίσεων
Ενημέρωση: 15-11-2016 15:51 | Προβολές: 1420
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 110.000,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017. Η δαπάνη θα βαρύνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0845β, Τακτικού Προϋπολογισμού 2017.
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.
Ενημέρωση: 09-11-2016 16:09 | Προβολές: 1263
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server (CPV 48821000-9 εξυπηρετητές δικτύου). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αναλυτικά (σφραγισμένες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Iωάννου Θεοτόκη 72 ) έως και τις 21/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 2016-2018
Ενημέρωση: 09-11-2016 10:44 | Προβολές: 3673
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2016 – 2018.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία»
Ενημέρωση: 04-11-2016 10:59 | Προβολές: 1911
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μουσική Ψυχολογία».
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές»
Ενημέρωση: 04-11-2016 10:58 | Προβολές: 1871
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές» στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας»
Ενημέρωση: 04-11-2016 10:56 | Προβολές: 1732
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην πρώτη βαθµίδα Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας».
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη µιας θέσης Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείµενο «Γερµανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισµός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά»
Ενημέρωση: 27-10-2016 11:25 | Προβολές: 1723
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείµενο «Γερµανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισµός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά» στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Σελίδα 1 / 28 : >>>