Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

ΔιοίκησηΤα Πανεπιστημιακά Όργανα: Συμβούλιο, Πρύτανης και Σύγκλητος.

Συμβούλιο

Σε Α.Ε.Ι., όπως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα οποία ο αριθμός καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος από πενήντα, το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη με τετραετή θητεία. Επτά μέλη είναι τακτικοί ή αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών (θητεία ενός έτους) και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι επιστήμονες εκτός του Ιδρύματος με ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και εκλέγουν στη συνέχεια τον Πρόεδρο και τα λοιπά εξωτερικά μέλη. Το Συμβούλιο έχει τη γενική εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας του Ιδρύματος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθορίζει τις κατευθύνσεις για τη συνολική ανάπτυξη του Ιδρύματος και εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου Ο Πρύτανης και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.

Πρύτανης

Ως Πρύτανης εκλέγεται, από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος για τετραετή θητεία, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συγκαλεί τη Σύγκλητο, μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και όλων των συλλογικών οργάνων, καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Προκηρύσσει τις θέσεις Καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού και μεριμνά για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, κατανέμει τις πιστώσεις, οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση από το Συμβούλιο. Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει αρμοδιότητές ενδεικτικά όπως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, κοκ.

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι δύο ανά Σχολή), με διετή θητεία, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων) με ετήσια θητεία και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με διετή θητεία. Ρυθμίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, τη πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας, εγκρίνει χρηματοδοτούμενα έργα και έργα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Εγκρίνει τα μητρώα εκλεκτόρων, τα προγράμματα σπουδών και διατυπώνει γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων. Η ακριβης σύνθεση και ο αριθμός της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται από το Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρις δικαίωμα ψήφου, οι Αντιπρυτάνεις, οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

Τελευταία ενημέρωση: 06-12-2015 12:21