Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου", διακήρυξη υπ.αριθμ. 1218/10-04-17
Ενημέρωση: 26-04-2017 14:29 | Προβολές: 1711
Social Media
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 1.92 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

"Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου", διακήρυξη υπ.αριθμ. 1218/10-04-17."

 

Ανακοίνωση Παράτασης [Ενημέρωση: 26/04/2017]

 

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου", διακήρυξη υπ.αριθμ. 1218/10-04-17 (ΑΔΑ: 6Ξ1Ω46Ψ8ΝΨ-Γ3Ο), προϋπολογισμού 8.300 € (συμπ.ΦΠΑ), χωρίς τροποποίηση των όρων της ως άνω σχετικής διακήρυξης.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών θα είναι η Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, επί της οδού Ιωάννη Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα.

 

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 9 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00π.μ. (στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου ΤΙΣ-ΤΑΒ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72) από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

 


Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού, Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς

 


 

Στο πλαίσιο της έκβασης της διαγωνιστικής διαδικασίας, παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις επί της παραγράφου Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής, στο Τμήμα Β: Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.:

 

Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης [Ενημέρωση: 26/04/2017]

 

1. Αναφορικά με τα ζητούμενα στο Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.1.Β.β., δεδομένου ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ, στο συγκεκριμένο στάδιο έκβασης του διαγωνισμού, αρκεί να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Αντίστοιχα, τα εν λόγω δικαιολογητικά που θα ζητηθεί να προσκομιστούν για την κατακύρωση θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την κατακύρωση.
2. Αναφορικά με το ζητούμενο στο Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.1.Β.γ., το πιστοποιητικό του αντικειμένου δραστηριότητας του διαγωνιζομένου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον νομίμως ορισμένο κατά περίπτωση φορέα.
3. Αναφορικά με το ζητούμενο στο Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.1.Γ.Γ2., για τα στοιχεία εκπροσώπησης ανωνύμων εταιρειών, αρκεί αντί του ζητούμενου ΦΕΚ, να προσκομιστεί ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης των εν λόγω στοιχείων εκπροσώπησης της εταιρείας.
4. Αναφορικά με τα ζητούμενα στο Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.1.Α., η δήλωση περί των κωλυμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 24 και 73 του ν.4412/2016, τα οποία αφορούν όλα τα μέλη του Δ.Σ., θα είναι αποδεκτό να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, αρκεί να προσκομιστεί το πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας μέσω του οποίου ο νόμιμος εκπρόσωπος θα εξουσιοδοτείται ειδικά ότι μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία αυτά για λογαριασμό όλων των μελών του Δ.Σ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου" για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρεπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 26/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, επί της οδού Ιωάννη Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., (στην αίθουσα συνεδριάσεων (κτίριο ΤΙΣ-ΤΑΒ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72) από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες έως 15.00 μ.μ με την κα Μαρία Λάμπουρα τηλ.2661087661, email:maria@ionio.gr


Επιστροφή