ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Προγραμμα εκσυγχρονισμου Βιβλιοθηκης

Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου" χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του Β΄και Γ' ΚΠΣ. Γενικός στόχος του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου άρχισε το 1997, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, από λειτουργική και τεχνολογική άποψη, εργαλείου πληροφόρησης για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και για την υποστήριξη των γενικότερων παιδευτικών και πολιτιστικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων στο χώρο του Ιονίου.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η πλήρης αυτοματοποίηση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση κάθε διαθέσιμης τεχνολογίας στην υποστήριξη της λειτουργίας της
2. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη λειτουργία των επιμέρους βιβλιοθηκών των τμημάτων ως ενιαίας λογικής μονάδας πληροφοριακής υποστήριξης
3. Ο εμπλουτισμός των συλλογών της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος όχι μόνο σε συμβατικό έντυπο υλικό, αλλά και σε κάθε μορφής σύγχρονα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα
4. Η δημιουργία σύγχρονου και ολοκληρωμένου κέντρου τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και του Ιονίου χώρου γενικότερα.
5. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου νέων τεχνολογιών πληροφόρησης με δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτήρα. Το κέντρο αυτό θα αποτελέσει το λειτουργικό πυρήνα της αξιοποίησης της Βιβλιοθήκης ως διδακτικού και ερευνητικού εργαλείου για το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου
6. Η δημιουργία θεματικών πυλών και ενιαίου περιβάλλοντος αναζήτησης και αξιοποίησης συλλογών, τεκμηρίων και πληροφοριών σε όλο το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών και υλικών πληροφόρησης.
7. Η ανάτπυξη σύγχρονου μηχανισμού διάθεσης των συλλογών της βιβλιοθήκης, αλλά και του υλικού στο οποίο η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση, για την υποστήριξη τόσο της έρευνας και της διδασκαλίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όσο και της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, αλλά και πληροφοριών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ολοκλήρωσής του. Έχουν αυτοματοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του προγράμματος ADVANCE, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού των Τμημάτων. Έχει, επίσης, προχωρήσει η ανάπτυξη του Κέντρου Τεκμηρίωσης, με το σχεδιασμό των βάσεων και τη συγκέντρωση του υλικού, ενώ έγινε η προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού BRS, που θα υποστηρίξει τη λειτουργία του Κέντρου. Έχει, τέλος, αρχίσει η μελέτη ανάπτυξης του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης, η υλοποίηση της οποίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την περάτωση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου" υλοποιείται παράλληλα, σε συνεργασία και εκμεταλλευόμενο τα αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων τόσο του Ιονίου Πανεπιστημίου, όσο και διαπανεπιστημιακών. Τα προγράμματα αυτά είναι η "Οριζόντια δράση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών", το "Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο" (GUnet), και το "Ομόσπονδο Σύστημα Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Υλικού". Το πρόγραμμα συνεργάζεται, παράλληλα, και υποστηρίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τη χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας, ένα σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης, το οποίο θα αποτελεί τον οδηγό, αλλά και το σημείο εισόδου του χρήστη σε ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών και υλικού.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Γ. Δ. Μπώκος.